Trà

Ấm trà - từ dân gian đến chốn thiền môn

Người Việt từ xưa, dù sống ở đồng bằng hay...