Hoa

TÊN MỘT SỐ LOÀI HOA BẰNG TIẾNG ANH


 • Tulip /ˈtjuːlɪp/: Hoa Tulip
 • Daffodil /ˈdafədɪl/: Hoa Thủy Tiên Vàng
 • Sunflower /ˈsʌnflaʊə/: Hoa Hướng Dương
 • Rose /Rəʊz/: Hoa Hồng
 • Lavender /'Lævində/: Hoa Oải Hương
 • Hydrangea /Hai'dreindʒə/: Hoa Cẩm Tú Cầu
 • Daisy /ˈdeɪzi/: Cúc Họa Mi (Cúc Dại)
 • Chrysanthemum /Krɪˈsanθɪməm/: Hoa Cúc
 • Lily /ˈlɪli/: Hoa Loa Kèn
 • Waterlily /ˈwɔːtə ˈlɪli/: Hoa Súng
 • Lotus /'loutəs/: Hoa Sen
 • Stocks /stɔks/: Hoa Phi Yến
 • Jasmine /'dʒæsmin; 'dʒæzmən/: Hoa Lài (Hoa Nhài)
 • Orchid /ˈɔːkɪd/: Hoa Lan
 • Peony /'piəni/: Hoa Mẫu Đơn
 • Dandelion /ˈdandɪlʌɪən/: Hoa Bồ Công Anh
 • Carnation /Kɑːˈneɪʃən/: Hoa Cẩm Chướng
 • Gerbera /'Gɜrbərə/: Hoa Đồng Tiền
 • Gypsophila /dʒɪp'sɒfɪlə/: Hoa Baby
 • Cherry Blossom /ˈtʃɛri ˈblɒsəm/: Hoa Anh Đào
 • Mickey Mouse Plant /’miki maus pla:nt/: Hoa Mai
 • Hibiscus /hi'biskəs/: Hoa Dâm Bụt
 • Bougainvillaea /ˌbuːɡənˈvɪlɪə/: Hoa Giấy
 • Anthurium /ænˈθʊəriəm/: Hoa Hồng Môn
 • Gladiolus /ˌɡlædɪˈəʊləs/: Hoa lay Ơn
 • Camellia /kə’mi:ljə/: Hoa Trà
 • Tuberose /’tju:bərouz/: Hoa Huệ
 • Marigold /’mærigould/: Hoa Vạn Thọ
 • Peony Flower /’pi:əni ‘flauə/: Hoa Mẫu Đơn
 • Dahlia /’deiljə/: Hoa Thược Dược


Cùng học tiếng anh qua các hình ảnh sau đây:
Mời bạn thảo luận

Tin bài khác